,     Powrót

BIP Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 09-07-14

 

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od   1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i zaprasza podmioty wymienione w art. 3   ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do składania ofert. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia, wraz z przyznaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 

 
I.        PODSTAWA PRAWNA:
 
 1. art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.  Dz. U. z 2010 r. nr  234, poz. 1536 ze zm.)
 2. art.  25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 182 ze zm.)
 
II.    RODZAJ ZADANIA: warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Łopuszno ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział  852, rozdział 85203), wraz z planowaną wysokością środków publicznych.
 
 
Lp.
 
Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji
 
Wysokość środków
w 2014roku
 
Prowadzenie na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od  1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238 poz. 1586)
 
152000,- zł
 
 
III. TERMIN  I WARUNKI   REALIZACJI ZADANIA:
 
Zadanie będzie realizowane w terminieod 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
Organizacja składająca ofertę powinna dysponować odpowiednim do tego celu lokalem i wyposażenie oraz zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania zgodnie z wymogami stawianymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238 poz. 1586).
 
 
 
IV.  INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji, na sfinansowanie kosztów zadania, przekazanej przez Gminę Łopuszno.
 3. W przypadku gdy wnioskowane finansowanie wynikające ze złożonej oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie zmniejszenie wielkości przyznanego finansowania.
 4. Przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert każdy z podmiotów powinien zapoznać się dokładnie z treścią ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert oraz szczegółowymi  warunkami konkursu.
 5. Szczegółowe warunki konkursu określają rodzaj zadania, wysokość dotacji na realizację zadania, warunki przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert.
 6. Podmiot zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 7. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i załączniki   wymienione w niniejszej procedurze konkursu oraz być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z KRSu – statutu pod rygorem nieważności.
 8. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, pismem czytelnym tj. ręcznie lub komputerowo/maszynowo.
  W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu, muszą być one potwierdzone przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
 9. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i  ponumerowane.
 10. Poszczególne zapisane strony oferty winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
 11. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 12. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Podmiotowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 13. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty.
 14. W 2013 roku Gmina Łopuszno nie przekazała środków finansowych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacją zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej   - prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 
 
1.          Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III 8 oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):
-              odpowiednie przygotowanie zawodowe realizatorów zadania,
-              prowadzenie dokumentacji zbiorczej z realizacji zadania oraz indywidualnej każdego uczestnika,
-              dostępność usług co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczestnikami zajęć, a pozostały czas przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć i uzupełnienie prowadzonej dokumentacji,
-              prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej, treningów umiejętności interpersonalnych, funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwa psychologicznego, rehabilitacji ruchowej, przygotowania do aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, itp,
2.        Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w  realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
·                    osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, potwierdzone stosownymi dokumentami,
·                realizator musi posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób   niepełnosprawnych.
 
3.        Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o powierzenie zadania publicznego.
4.        Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci jego realizację lub jego część wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt V. 4 Oferty Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje/ą zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mową w art. 16 ust. 7 ustawy.
5.        Istnieje możliwość zakupu przez Zleceniobiorcę usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak nie stanowiących jego meritum.
6.        Przewiduje się pobieranie opłat od adresatów zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
7.        Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania zapisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
8.        W przypadku gdy Zleceniobiorca jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z   prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, Zleceniobiorca jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
9.        W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty realizacji zadania ponoszone od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
 
 
 
 
VI.    WARUNKI KONKURSU 
 
 1. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 lipca 2014 r. do 10.00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno. 
 2. Na kopercie winna widnieć nazwa organizacji lub podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją „Konkursw zakresie pomocy społecznej - prowadzenia środowiskowego domu samopomocy”.
Uwaga !!!
W przypadku wysłania ofert pocztą, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Łopusznie, do 30 lipca 2014 r.   do godziny 10:00 (nie decyduje data stempla pocztowego!).
Oferty złożone po terminie lub sporządzone na niewłaściwym druku, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji zostaną bez rozpatrzenia i nie będą objęte procedurą konkursową.
 
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub  przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 2. Złożenie oferty, która nie spełni wymogów formalnych określonych w KARCIE OCENY OFERTY – spowoduje nie zakwalifikowanie jej do II etapu konkursu –oceny merytorycznej oferty.
 3. Po terminie, podanym w pkt. 1  ww. działu – WARUNKI KONKURSU, złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 4. Formularze ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno pod adresem internetowym  www.bip.lopuszno.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, przy ul. Włoszczowskiej 3, poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 15.00
7.          Ze względów formalnych nie będą rozpatrywane oferty podmiotów, które wydatkowały  dotację niezgodnie z przeznaczeniem  w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.  nr 14, poz. 114 ze zm.).
8.          Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
9.          Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania
nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a)          realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Łopuszno z innego tytułu,
b)          zakupu nieruchomości,
c)          kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d)        zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o jednostkowej wartości przekraczającej 3.500,- zł,
e)          działalności politycznej i religijnej.
 1. Podmiot ubiegający się o realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu winien złożyć ofertę na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25).
                      Do oferty należy dołączyć:
a)          kopię aktualnego i zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,   odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, dotyczących  statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b)        w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów)  - tj. umocowanie osób reprezentujących oferenta,
c)          umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera).
d)        dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry,
e)          opis lokalu i jego wyposażenia wraz z dokumentem potwierdzającym
dysponowanie lokalem,
f)          opis doświadczenia w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
o których mowa w pkt. 2 w dziale V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
 1. Złożone oferty ocenia komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łopuszno, sporządzając z prac komisji stosowny protokół.
 2. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:
1)        ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta:
a)      jakość wykonania zadania oraz aktualne posiadane zasoby kadrowe i kwalifikacje osób, 
b)    doświadczenie w realizacji zadań publicznych,
c)      posiadane zasoby rzeczowe rekomendacje dla podmiotu, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych,
d)    ocenę realizacji zadań zleconych oferentowi przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki rządowe w poprzednim okresie (rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
2)        opis planowanych działań i budżet zadania:
a)          rzetelny, realny opis planowanych działań,
b)          realność i klarowność kalkulacji kosztów.
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn,  a  w szczególności w przypadku nie otrzymania dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
14.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno, z zastrzeżeniem postanowień pkt 13.
15.  Wójt Gminy Łopuszno podejmie decyzję o wyborze oferty na podstawie protokołu komisji konkursowej w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2014 r.
z zastrzeżeniem postanowień pkt 13.
 1. Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania.
 2. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 3. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łopuszno, tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łopusznie, w terminie   do 3 dni od daty podjęcia decyzji o wyborze.
 4. Informacji na temat konkursu udziela p. ANNA LESIAK – Kierownik GOPS
  w Łopusznie pod numerem telefonu 41 39 -14 - 282.
 5. Od decyzji Wójta Gminy Łopuszno o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie, nie przewiduje się składania protestów i odwołań.
 6. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
                      Oferent zobowiązany jest w terminie do 7   dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w tym:
-                    oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
-                    zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
-                    potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
-                    oświadczenie o statusie organizacji jako podatnika podatku VAT.

 

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.