,     Powrót

BIP Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2015-2016

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 27-11-14

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od  1 stycznia  2015 r. do 31 grudnia 2016 r.  oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego   w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia i wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Cel i rodzaj zadania:

1) Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych Gminy   Łopuszno w sferze pomocy społecznej w zakresie określonym w pkt 2.

2) Zakres zlecanych zadań obejmować będzie prowadzenie na podstawie powierzenia i wspierania przez Gminę Łopuszno  

- prowadzenia   na terenie gminy Łopuszno Środowiskowego Domu Samopomocy   typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia   2015r. do 31 grudnia 2016r.   (zadanie prowadzone przez Gminę Łopuszno jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w oparciu o dotację Wojewody Świętokrzyskiego). Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.   z 2010r. nr 238 poz. 1586).

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w latach 2015-2016

1) Planowana dotacja ze środków publicznych przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych latach wynosi:

- 2015 roku - do kwoty 489 600zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).

- 2016 roku - do kwoty 489 600zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).

2) Wysokość dotacji określona w pkt. 1 może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

3) W 2014 roku na realizację zadania : prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono kwotę 141780zł ( wrzesień - grudzień )- zadanie realizuje Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem" z siedzibą w Kielcach.

   

III. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm ).

2) Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja będzie prowadzona w okresie od 1 stycznia 2015 roku  do dnia 31 grudnia 2016 roku.

3) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 19 grudnia 2014 roku do godz. 10.00 czytelnie wypełnionej, kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Konecka 12 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (nie decyduje data stempla pocztowego).

Koperta powinna być opisana w następujący sposób :"Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" oraz nazwa i adres podmiotu składającego ofertę.

 

4) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25)

5) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

1)    Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry,

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok

- w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,

.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub jej przyznaniem w oczekiwanej wysokości.

7) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9) Komisja Konkursowa może żądać od podmiotu uczestniczącego w konkursie uzupełnienia złożonej oferty, jeżeli nie spełnia warunków określonych w ust. 1 i 2 lub przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących złożonej oferty w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty doręczenia wezwania. Nie zastosowanie się do powyższego wezwania Komisji Konkursowej skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. Kryteria i tryb wyboru oferty

1) Ocena złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisach art. 5 oraz art. 11-15 ustawy.

2) Przyjmuje się następujące merytoryczne kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

a) możliwość realizacji zadania przez organizację czy podmiot,

b) zawartość merytoryczna oferty,

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania

przeznaczonych na realizację zadania,

e) analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,

f) doświadczenie w dotychczasowej realizacji zadań publicznych oraz we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

3) Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

a) merytorycznymi:

- kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,

- atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

- wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Gminy,

b) finansowymi:

- budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

c) organizacyjnymi:

- rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

- posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

- dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

4) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi   propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w formie protokołu. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Łopuszno.

5) Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

6) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

7) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.bip.lopuszno.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12

8) Od decyzji w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

V. Warunki realizacji zadania publicznego

1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego,  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

2) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -

Zlecający zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO

/-/ Zdzisław Oleksiewicz

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.