,     Powrót

BIP Nabór

Animator Orlik 2012 - ogłoszenie o naborze na stanowisko animatora

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 22-02-16

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU OBIEKTU SPORTOWEGO W ŁOPUSZNIE WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I.  Wymagania niezbędne:

1 . Obywatelstwo polskie.

2.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych przez „gospodarza" obiektu - form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem   przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.

5. Podpisane pisemnie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Referencje - w przypadku posiadania.

7. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

8. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1).

9. Program działania animatora  (załącznik nr 2).

10. Harmonogram planowanych godzin pracy animatora (załącznik nr 3).

 

IV. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie na podstawie umów zlecenia.

2. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

3. Planowany okres zatrudnienia: kwiecień - grudzień 2016.

 

V. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie  Urzędu Gminy w terminie do 29.02.2016 r. do godz. 12.00 (I piętro pok. Nr 5) lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego ) w terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz. 1200 na adres: Urząd Gminy Łopuszno, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, z adnotacją nabór na stanowisko (...). Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenie oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów   i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lopuszno.pl)  Urzędu Gminy Łopuszno.

 

Wójt Gminy Łopuszno zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym w drodze konkursu lokalnym animatorem sportu w przypadku  nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU „Lokalny Animator Sportu" w 2016 roku.

 

Załączniki:

Oświadczenie kandydata na animatora

Program działań animatora

Harmonogram planowanych godzin pracy animatora   

             

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.