,     Powrót

BIP Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWO-WYPOCZYNKOWEGO W ŁOPUSZNIE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 15-03-16

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo -Wypoczynkowego w Łopusznie, pełny   etat.

 

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie

b) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) co najmniej 5-letni staż pracy

g) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustaw; o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o kulturze fizycznej i sporcie, o imprezach masowych, Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołem ludzkim;

b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;

c) umiejętności organizacyjno - menedżerskie,

d) sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

e) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych

f) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej,

g) doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na  celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,

h) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym

 

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

a. kierowanie całokształtem działalności Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie oraz reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Łopuszno,

b. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie w stosunku do nich czynności pracodawcy,

c. organizowanie pracy w GOSW w Łopusznie, na poszczególnych stanowiskach w celu zapewnienia sprawnego wykonywania zadań,

d. prowadzenie gospodarki finansowej GOSW zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych,

e. sporządzanie rocznego planu finansowego GOSW i realizacja tego planu po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

f. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOSW.

g. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich aktywna eksploatacja,

h. odpowiedzialność bezpośrednio przed Wójtem Gminy za działalność Ośrodka, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności  finansowanie Ośrodka.

i. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych,

j. propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej i turystyki przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu, instytucjami i środowiskiem lokalnym,

k. pozyskiwanie na działalność statutową Ośrodka środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych,

l. sporządzanie sprawozdań resortowych i statystycznych z realizacji zadań GOSW zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

m. przestrzeganie przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys (CV);

c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

d) kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kwalifikacjach;

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U.2015.2135 ze zm.),

g) oświadczenie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

h) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

i) opinie, referencje,

j) kwestionariusz osobowy.

Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Ø osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5);

Ø za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 25.03.2016 r. o godz. 1500. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.


Dopuszcza się   możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.