,     Powrót

BIP Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOPUSZNIE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 15-03-16

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy:   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, pełny   etat.

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

f) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

g) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

h) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustaw; o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o przemocy w rodzinie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych,

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność kierowania zespołem;

b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;

c) dyspozycyjność,

d) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

e) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

f) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX lub inny podobny,

g) obsługa urządzeń biurowych,

 

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

a. Kierowanie działalnością GOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

b. Wykonywanie swoich obowiązków na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

c. Organizowanie pracy w GOPS, na poszczególnych stanowiskach w celu zapewnienia sprawnego wykonywania zadań.

d. Prowadzenie gospodarki finansowej GOPS zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

e. Sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS rocznego planu finansowego Ośrodka i realizacja tego planu po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

f. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i główną księgową GOPS.

g. Odpowiedzialność bezpośrednio przed Wójtem Gminy za działalność Ośrodka, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności  finansowanie Ośrodka.

h. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

i. Składanie Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

j. Sporządzanie sprawozdań resortowych i statystycznych z realizacji zadań GOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

k. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej, na mocy upoważnienia Wójta Gminy.

l. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy.

m. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy.

n. Prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych, a także przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie od nich oświadczeń majątkowych.

o. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.

p. Realizacja zadań w ramach programu 500+ i wydawanie decyzji w tych sprawach na podstawie upoważnienia Wójta Gminy.

q. Przestrzeganie przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych.

r. Prowadzenie innych spraw z upoważnienia Wójta jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys (CV);

c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

d) kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kwalifikacjach tj. dyplomów, zaświadczeń itp.;

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U.2015.2135 ze zm.);

g) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

h) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy).

Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Ø osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5); lub

Ø za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 25.03.2016 r. o godz. 1500. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie".

                      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.


Dopuszcza się   możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.