,     Powrót

BIP Konkursy

Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2018

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 22-11-16

Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2018.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. z dnia 2016.11.08) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia i wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


I. Cel i rodzaj zadania:
1) Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych Gminy Łopuszno w sferze pomocy społecznej w zakresie określonym w pkt 2.
2) Zakres zlecanych zadań obejmować będzie prowadzenie na podstawie powierzenia i wspierania przez Gminę Łopuszno
- prowadzenia na terenie gminy Łopuszno Środowiskowego Domu Samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. (zadanie prowadzone przez Gminę Łopuszno jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w oparciu o dotację Wojewody Świętokrzyskiego). Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2014.1752 z dnia 2014.12.04)


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w latach 2017-2018
1) Planowana dotacja ze środków publicznych przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych latach wynosi:
- 2017 roku - do kwoty 608 640 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
- 2018 roku - do kwoty 608 640 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
2) Wysokość dotacji określona w pkt. 1 może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
3) W 2015 roku na realizację zadania : prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono kwotę 513 743 zł - zadanie realizuje Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem" z siedzibą w Kielcach.

III. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 .1817j.t. z dnia 2016.11.08)
2) Oferta winna obejmować realizację zadania prowadzoną w okresie od 1 stycznia 2017roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub jej przyznaniem w oczekiwanej wysokości.
4) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


IV. Termin składania ofert.
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 14 grudnia 2016 roku do godz. 15.30 czytelnie wypełnionej, kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (nie decyduje data stempla pocztowego).
Koperta powinna być opisana w następujący sposób :"Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" oraz nazwa i adres podmiotu składającego ofertę.
2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25)
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok
- w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,


V. Kryteria i tryb wyboru oferty
1) Ocena złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisach art. 13-15 ustawy.
2) Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a) merytorycznymi:
- kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
- atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
- wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Gminy,
b) finansowymi:
- budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
c) organizacyjnymi:
- rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
- posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
- dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
3) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w formie protokołu. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Łopuszno.
4) Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
5) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
6) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.lopuszno.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12
7) Od decyzji w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.


VI . Warunki realizacji zadania publicznego
1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
2) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -
Zlecający zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie.

 


WÓJT GMINY ŁOPUSZNO
/-/ Irena Marcisz

 

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.