,     Powrót

BIP informacje urzędu

DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 24-04-17

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Czartoszowy jako działka nr 128 o pow. 0,4600 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Czartoszowy jako działka nr 128 o pow. 0,4600 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Czartoszowy z dnia 28.09.2016r. działka nr 128 jest drogą gminną. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o nią, poprzez utwardzenie jej kruszywem, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne oraz bieżące prace remontowo - porządkowe. Działka ta od najdawniejszych czasów wykorzystywana była jako ogólnodostępny ciąg pieszo - jezdny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród  nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.                     

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działka nr 128 położona w obr. Czartoszowy gm. Łopuszno, użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako droga, w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

  Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.