,     Powrót

BIP informacje urzędu

OBWIESZCZENIE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 08-05-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 267). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 24.02. 2017r, na uzupełniony dnia 16.03.2017r., wniosek przez: Pana Maksymiliana Sidło zam. Aleksandrówka Nr 28, 25-825 Kielce, reprezentującego firmę ENERPROJEKT s.c., działającego jako pełnomocnik   na rzecz i w imieniu firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska Nr 21A, 20-340 Lublin, z adresem do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna , ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie została wydana: DECYZJA Nr 01/2017 Wójta Gminy Łopuszno, Znak: GI-6733.01.2017 z dnia 08.05.2017r., w sprawie  - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie nowego odcinka napowietrznej i kablowej sieci niskiego napięcia ( nN-0,4kV ) na odcinku od istniejącego słupa Nr 1 do słupa Nr 1/3 - na działkach nr ewid. 73/5, 73/7, 128, 129, 144, 42, 141, obręb 0038 - Ruda Zajączkowska,   gmina  Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

   

USTALA SIĘ

   

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym , polegającej na budowie nowego odcinka linii niskiego napięcia z lokalizacja inwestycji na odcinku od słupa Nr 1 do słupa Nr 1/3 na   działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 73/5, 73/7, 128, 129, 144, 42, 141, położonych w miejscowości Ruda Zajączkowska, obręb 0038 Ruda Zajączkowska, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

 

Dla sieci energetycznej warunków w zakresie uzbrojenia technicznego nie ustala się.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie ( art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.