,     Powrót

BIP informacje urzędu

OBWIESZCZENIE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 11-05-17

Obwieszczenie o przedmiocie decyzji , która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 - obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie"

Działając na podstawie:

-art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. Nr 2016.353 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo,

 

o przedmiocie decyzji , która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 - obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie"

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

 

Inwestor: Wioleta Prysak, Łukasz Prysak, Sarbice Drogie 46 a, 26-070 Łopuszno

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

· postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu: 22 lutego 2017 r.

przedmiotem decyzji która ma być wydana w sprawie jest: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 - obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie"

 

· organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łopuszno a organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach;

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łopuszno pok.       Nr 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy Łopuszno 800-1600 . Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty wywieszenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa, pozostawia się bez rozpatrzenia;

 

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Sarbice Drugie, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora, na stronie http://bip.lopuszno.pl

 

 

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.