,     Powrót

BIP informacje urzędu

OBWIESZCZENIE - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 17-05-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 17.05.2017r, na wniosek z dnia 16.05.2017r., złożony przez Gminę Łopuszno  ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno" o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości: 

 

- kanalizacja sanitarna o dł. ~ 24 000,00 m o średnicy 200 ÷ 250 mm,

- odgałęzienia sanitarne o dł. ~ 4750,00 m o średnicy 160 mm,

- kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,00 m o średnicach 90 ÷ 160 mm,

- przepompownie ścieków sieciowe PS: 9 szt.: Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9,

- przepompownie ścieków lokalne PL: 4 szt.: PL1, PL2, PL3, PL4.

   

                      Inwestycja prowadzona będzie w wykopach po terenie prywatnych posesji, w pasach drogowych dróg gminnych, drogi powiatowej oraz wojewódzkiej. Po wykonanych robotach tereny prywatne oraz drogi przywrócone zostaną do stanu pierwotnego.

Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości: Łopuszno, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów, Jasień, Wielebnów, Zasłońce -gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Wykaz działek oznaczonych w ewidencji gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja:

-  w obręb 22 - Łopuszno -   Nr działek: 2, 12, 14, 28, 33/2, 35, 43/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 67, 68, 71, 76/4, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 91, 92/13, 92/14, 92/15, 92/19, 92/82, 92/83, 92/84, 95/3, 98/6, 99/18, 99/19, 119/1, 119/3, 120, 121/3, 121/6, 122/1, 128/2, 133, 135/2, 151/1, 151/3, 151/4, 152/1, 152/3, 152/4, 152/5, 153/2, 153/3, 153/4, 154/2, 154/3, 155/17, 155/18, 158/3, 187/2, 188, 194, 196, 254/1, 254/2, 254/3, 335, 340/2, 340/3, 340/6, 340/7, 340/8, 340/9, 344, 349/2, 349/3, 350/3, 351/4, 355/4, 356/1, 357/4, 360/1, 360/2, 361, 363/2, 364/4, 365/5, 366/7, 366/8, 366/9, 366/10, 367/13, 367/14, 367/15, 367/17, 367/19, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 368/1, 368/2, 368/4, 368/9, 368/14, 368/18, 368/20, 368/21, 368/22, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 372/1, 372/2, 381/2, 385, 386, 387, 388, 389/2, 393, 395/1, 395/2, 396, 397/1, 397/2, 399/3, 401/1, 424/16, 425/2, 432, 433/1, 433/4, 433/9, 434/1, 434/2, 434/3, 440/2, 441/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445/1, 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/15, 446/2, 446/3, 449/1, 449/5, 450/3, 450/6, 450/7, 453/1, 453/5, 453/7, 453/8, 453/10, 453/11, 455/1, 455/4, 455/5, 457/5, 459/3, 465/8, 467/5, 469/4, 470/2, 471, 472/1, 472/3, 473/2, 474, 475, 477, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 480/3, 480/5, 481/3, 481/5, 481/6, 481/7, 481/9, 481/10, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 487/2, 487/4, 488, 489, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/3, 492/4, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 498, 499, 504, 508/6, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 523/1, 528/1, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537/3, 537/4, 537/5, 537/7, 537/8, 538/1, 538/2, 545/2, 545/4, 596/2, 596/3, 602/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 615/1, 615/2, 615/8, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/17, 615/19, 615/20, 615/21, 616/3, 618/5, 618/6, 620.

   

-  w obręb 9 - Eustachów - Nr działek: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/18, 4/3, 6/3, 5/3, 3/19, 8/1, 8/2, 8/5, 9/4, 9/6, 10/3, 11/3, 12/1, 12/2, 13/3, 14/2, 14/3, 16/1, 17/1, 404, 405, 406/2, 406/3, 50/3, 101/2, 101/3, 101/4, 102/3, 104/1, 104/4, 104/5, 106, 111/1, 111/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 130/1, 134, 135, 136, 139/1, 140/2, 140/3, 142/2, 142/3, 142/4, 144/1, 146/1, 148/1, 160/1, 162/1, 164/1, 166/1, 168/1, 170/2, 172/1, 174/1, 176/2, 176/4, 178/1, 180/1, 182/1, 184/1, 185/3, 186/4, 186/5, 187/3, 188/3, 189/3, 190, 197/1, 198/1, 204/2, 206, 207/1, 209, 211/2, 213/2, 215/2, 217/3, 217/4, 219/2, 221/2, 223/2, 225/2, 227/2, 229/2, 231/2, 233/2, 235/2, 237/6, 239/1, 241/2, 241/3, 243/1, 245/1, 249/1, 249/3, 251/1, 255/1, 257/2, 259/2, 261/1, 263/1, 265/2, 267/1, 269/1, 271/3, 271/4, 277/1, 279/2, 281/2, 283/2, 293/1, 295/4, 402, 413/1, 413/2, 1.414, 414/1, 414/2, 420/5, 16/2, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 23, 27/1, 27/2, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43/2, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 71, 77, 79, 80, 83, 84/1, 84/2, 421/1, 421/4, 304/1, 304/2, 310, 315, 316, 323/2, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 346/2, 347/3, 351/1, 351/2, 354/1, 354/2, 353, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100.

   

- w obręb 17 - Jasień - dotyczy Nr działek: 159, 160, 165, 166, 168, 169, 170/1,170/3, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 258, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 282, 283, 285, 287/2, 321, 329/2, 335, 339, 435, 442/1, 442/3, 442/4, 190, 191, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 214/2, 247, 257/1.

   

 

- w obręb 47 - Wielebnów - dotyczy Nr działek: 2/3, 3/8, 4/1, 5, 7, 8/1, 8/2, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 11/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29/2, 30/1, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 68/1, 83/4, 83/6, 84/1, 86/1, 86/2, 89/3, 89/4, 90/2, 90/4, 90/5, 91/2, 91/4, 92, 93, 94, 95/3, 98/2, 103/3, 110, 111/2, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/5, 114/6, 114/10, 115, 117/1, 117/2, 118/2, 121/1, 123/2, 124, 125/1, 126, 127/1, 127/4, 130, 137, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/2, 144/2, 145/1, 145/3, 146, 147/1, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149/1, 149/3, 149/5, 149/9, 150, 151/3, 151/6, 151/7, 151/9, 151/10, 153/2, 154/2, 155/2, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/4, 170, 171, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 284/1, 284/2, 287/2, 290/1, 291/2, 304.

 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa - mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie - Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu".

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1.              Inwestor

2.              Pozostałe strony według wykazu zawartego w aktach sprawy.

3.              Obwieszczenie, tablice ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Gminy w Łopusznie.

4.              a/a     

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.