,     Powrót

BIP Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 19-05-17

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. księgowości podatków i opłat, 1 etat.

 

2. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość budżetowa, rachunkowość finansowa, podatki,

b) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office (Word, Excel), System Informacji Prawnej LEX, znajomość programów księgowych,

c) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, opłacie skarbowej, o rachunkowości oraz ustaw - Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

d) obywatelstwo polskie,

e) obsługa urządzeń biurowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;

c) dyspozycyjność;

d) systematyczność, dokładność, samodzielność, uczciwość, odporność na stres.

 

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

        1) Chronologicznie i systematycznie prowadzi metodą komputerową ewidencję księgową  
                syntetyczną i analityczną w zakresie podatków:
               

·  podatku od nieruchomości

                •  podatku rolnego

               

·  podatku leśnego

                •  łącznego zobowiązania pieniężnego.

          2) Dokonuje rozliczeń i kontroli rachunkowej sołtysów/inkasentów w zakresie inkasa     
                  podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz dokonuje     
                  obliczeń wynagrodzenia dla sołtysów/inkasentów  za pobór inkasa (kwartalnie).

        3) Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania - kontokwitariuszy zobowiązań
                pieniężnych.

        4) Systematyczna analiza kont podatników podatków lokalnych w zakresie zaległości
                i nadpłat oraz ich rozliczanie.

        5) Windykacja należności z tytułu podatków lokalnych oraz innych opłat - wystawianie      
                upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek
                przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami
                prawa.

        6) Syntetyczne rozpisywanie wyciągów bankowych z rachunku dochodów gminy
              dotyczących podatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
          7) Sporządzanie i przekazywanie informacji o należnych dochodach z tytułu podatku
              rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

 

      8) Prowadzi ewidencję księgową syntetyczną i analityczną  w zakresie:

              a) czynszu najmu lokali mieszkalnych,

              b) czynszu najmu lokali użytkowych od osób fizycznych i prawnych,

              c) innych opłat związanych w wynajmem lokali np. opłaty za c.o.

    9) Uzgadnianie zaksięgowanych wpływów podatkowych i innych opłat z księgowością
              syntetyczną na koniec każdego miesiąca.   

    10) Pobór i zabezpieczenie wykonania należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje   
              się ustawy „Ordynacja podatkowa".

    11) Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych  i sporządzanie  
              wymaganych sprawozdań np. Rb-27S miesięcznych, kwartalnych, półrocznych 
              i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw.

  12) Sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych oraz analiz, informacji
              i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu gminy oraz sprawozdań z wykonania
              budżetu.

  13) Wydawanie zaświadczeń  w sprawach określonych w ordynacji podatkowej.

  14) Terminowe załatwianie korespondencji.

  15) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.
  16) Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej.
  17) Zastępuje w czynnościach służbowych pracownika d/s wymiaru podatków.
  18) Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem na polecenie
            służbowe Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
19) Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy, a w szczególności
            art. 100 Kodeksu Pracy oraz zasad wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
            o pracownikach samorządowych.                   

 

5.    Wymagane dokumenty:

a)          życiorys (CV);

b)          list motywacyjny;

c)          kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

d)          kserokopie świadectw pracy;

e)          inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;

f)            oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

g)          podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U.2016.922).

Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

 

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Ø  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5); lub

Ø  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12,
26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Informacja dodatkowa: w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 29.05.2017 r. o godz. 1500. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. księgowości podatków i opłat".

 

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.

 

                      Dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                      Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

 

                      Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.