Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Aktualności

Wyprawka szkolna 2017/2018

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 08-06-17

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017r („Wyprawka szkolna") na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z opracowanym projektem rozporządzenia dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dla uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r.poz 59,60,949).

 

Pomoc obejmuje wyżej wymienionych uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:
• klas II i III szkół podstawowych,
• szkół ponadgimnazjalnych, tj. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Materiałami edukacyjnymi dla nich są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

 

Wsparcie zakupu materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia ministerstwo edukacji.

 


• Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego czy innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
• Wnioski można odbierać w szkołach na terenie gminy Łopuszno.
• Wniosek można składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018, we wstępnie ustalonym terminie od dnia 01.08.2017r. do dnia 05.09.2017r.
• Projekt programu przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 -Prawo oświatowe.
• Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu faktur lub rachunków. Faktury lub rachunki składane są do szkoły, w której został złożony wniosek. Dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym.
• Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i przekazuje ją odpowiednio wójtowi.
• Po otrzymaniu listy uczniów wraz z kompletem złożonych i zatwierdzonych faktur przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeniem z banku o aktualnym numerze konta , Urząd Gminy w Łopusznie dokonuje wypłaty ( na wskazany rachunek bankowy ) rodzicom uczniów ( prawnych opiekunów ) kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. - „Wyprawka szkolna".
Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie: www.lopuszno.pl

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2020 ESC S.A.