Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

BIP Konkursy

NABÓR WNIOSKÓW NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 13-06-11

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/237/2010 ze zmianami Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku ogłasza nabór wniosków na wspieranie zadań publicznych w zakresie:
ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŁOPUSZNO w 2011 roku

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są kluby sportowe , o których mowa w art.
3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie /Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 )

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Łopuszno - Zarządzeniem Nr 03/11
z dnia 03 stycznia 2011 roku.


Termin i warunki realizacji zadań :

Zadanie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2011r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Podmiot, który otrzymał dotacje niższą niż wnioskowana, jeżeli zdecyduje się zrealizować zadanie za zaproponowaną kwotę, podpisuje oświadczenie oraz zobowiązuje się do sporządzenia aktualizacji harmonogramu zadania i korekty kosztorysu.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski, które mimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów, nie będą zawierały wymaganych załączników podlegają odrzuceniu.


Warunki składania wniosków:
Wnioski należy składać na właściwych formularzach -. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 02/11
Wójta Gminy Łopuszno z dnia 03 stycznia 2011 roku.
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, w terminie do 20 czerwca 2011 r. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy (potwierdzona pieczęcią wpływu).


Termin wyboru wniosków: otwarcie i ocena formalna wniosków nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania wniosków.


Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Wyniki o przyznanej dotacji dla klubów, podane zostaną do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.