,     Powrót

BIP informacje urzędu

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z tworzeniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno Wójt Gminy Łopuszno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08) prowadzące działalność na terenie Gminy Łopuszno do   przystąpienia do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno.

więcej »
Informacja

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Gminy Łopuszno w dniu 27 marca 2017 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntu stanowiącego własność Gminy Łopuszno przeznaczonego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonego w obrębie Łopuszno oznaczonego działką nr 458/6 celem usytuowania garaży. Informacja w Urzędzie Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 1, tel. 041 380-55-24

więcej »
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 24.02. 2017r, na uzupełniony dnia 16.03.2017r., wniosek przez: Pana mgr inż. Maksymiliana Sidło zam. Aleksandrówka 28, 25-825 Kielce reprezentującego firmę: ENERPROJEKT s.c., działający jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z adresem do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko- Kamienna woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

więcej »
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że w dniu 15.03.2017 o godz. 15:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Łopusznie odbędzie się zebranie kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu dokonania wyboru 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PYBLICZNEGO W ŁOPUSZNIE

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Łopuszno naboru kandydatów organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, publikujemy listę zgłoszonych kandydatów do w/w Rady.

więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŁOPUSZNIE

W związku z tworzeniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno Wójt Gminy Łopuszno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08) prowadzące działalność na terenie Gminy Łopuszno do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno.

więcej »
Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 04.01.2017 r. do 06.02.2017 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 433/1 o powierzchni 0,0686 ha położona w obrębie Łopuszno stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Łopuszno zn. 8330/05/82 z dnia 04.06.1982 r.

więcej »
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO

Zarządca dróg gminnych - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) informuje, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 001596T - msc. Antonielów, odcinek ok. 490mb;
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 001592T - msc. Krężołek - Czałczyn, odcinek ok.540mb;
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 001604T - msc. Eustachów Duży - Eustachów Mały, odcinek ok. 815mb;
4. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb 0022 Łopuszno - msc. Łopuszno ul. Spacerowa, odcinek ok. 550mb;
5. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 323, obręb 0018 Jedle - msc. Jedle, odcinek ok. 450mb;
6. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 2771, 277/2, obręb 0022 Łopuszno - msc. Łopuszno, ul. Górny Bór - odcinek ok. 320mb.

więcej »
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz  art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ).   Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że została wydana: DECYZJA Nr 05/2016 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.05.2016 z dnia 28.12.2016r, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14-11-2016 r. który złożył: Pan Piotr Chałon reprezentujący   firmę   AZE Zając, Kościółek Spółka Jawna w restrukturyzacji, Skrzydlna 101, 34-625 Skrzydlna (adres do korespondencji: AZE Zając, Kościółek Spółka Jawna w restrukturyzacji, ul. M. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków), jako pełnomocnik działający na rzecz i w imieniu Gminy Łopuszno, ul.  Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegająca na budowie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Eustachowie o przepustowości Qśrd= 600m3/d dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą realizację   obiektów jak niżej, tj.

więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/84/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno

więcej »
« poprzednia następna »

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.