,     Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągów m. Sarbice I, Sarbice II, Krężołek, Przegrody i włączenie go w system wodociągowy".

     

                Łopuszno, dnia 29.10.2007 r.

Znak: BGK-7624/01/2007                                                       

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 32 ust. 1 oraz art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na wniosek z dnia 29 października 2007 roku: Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu w m. Sarbice I, Sarbice II, Krężołek, Przegrody i włączenie go w system wodociągowy".

W terminie 21 dni od dnia wydania niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo:

1. - do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów;

2. - do czynnego udziału w postępowaniu, w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących danej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

                Urzędu Gminy Łopuszno

                ul. Konecka Nr 12

                26-070 Łopuszno

                pokój Nr 4

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i  materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.lopuszno.pl na okres 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

                     

Wójt Gminy Łopuszno

Zdzisław Oleksiewicz

 
« powrótNapisał: root (webmaster@escsa.pl)
Data utworzenia: 29-10-07
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.