Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Statut

Załącznik do Uchwały Nr IV/29/2003
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 27 marca 2003 r.

 

STATUT GMINY
ŁOPUSZNO


Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Gmina Łopuszno - zwana dalej „Gminą" jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
 2. Siedzibą organów Gminy jest Łopuszno.

 

§ 2

 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 177 km2.
 2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§ 3

 1. Herbem Gminy jest wizerunek kościoła i trzech krzyży umieszczony na dwubarwnej tarczy koloru złoto-niebieskiego.
 2. Rysunek graficzny herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

 

§ 4

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. 2.Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 5

W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa:

 1. Antonielów,
 2. Czałczyn,
 3. Czartoszowy,
 4. Dobrzeszów,
 5. Eustachów,
 6. Ewelinów,
 7. Fanisławice,
 8. Fanisławiczki,
 9. Gnieździska,
 10. Grabownica,
 11. Jasień,
 12. Jedle,
 13. Józefina,
 14. Krężołek-Przegrody,
 15. Lasocin,
 16. Łopuszno,
 17. Marianów,
 18. Nowek,
 19. Olszówka,
 20. Piotrowiec,
 21. Podewsie,
 22. Rudniki,
 23. Ruda Zajączkowska,
 24. Sarbice Pierwsze,
 25. Sarbice Drugie,
 26. Snochowice,
 27. Wielebnów.

 

§ 6

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 • Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Łopuszno,
 • Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łopuszno,
 • Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno,
 • Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Łopusznie,
 • Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łopuszno,
 • Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmian./.


Rozdział II - Zakres działania i zadania Gminy

 

§ 7

Władza w gminie należy do jej mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu powszechnym (wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

 

§ 8

 1. O najistotniejszych sprawach Gminy, jej mieszkańcy decydują w drodze referendum gminnego.
 2. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa .

 

§ 9

 1. Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 2. Zadania o których mowa w ust. 1 Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 10

Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje: zadania własne wynikające z ustaw, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także organizacji przygotowań, przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów oraz przejęte w drodze porozumień zadania z zakresu administracji rządowej, z zakresu właściwości powiatu i województwa.

 

§ 11

 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

§ 12

 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. celu wykonywania zadań publicznych Gmina może:
  1. Przystępować do związków międzygminnych,
  2. zawierać porozumienia międzygminne.
 3. Zasady nawiązania współdziałania określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

§ 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
   

Rozdział III - Jawność działania organów Gminy
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

 

§ 14

Działalność organów Gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej w tym:

 1. uzyskiwania informacji,
 2. wstępu na sesję Rady,
 3. wstępu na posiedzenia komisji Rady,
 4. wgląd do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

 

§ 15

Uprawnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy i korzystania z nich, jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego

 

§ 16

 1. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez właściwe:
  1. organy Gminy,
  2. organy kontroli i nadzoru nad Gminą,
   - o ile są związane z wykonywaniem zadań publicznych.
 2. Udostępnieniu podlegają w szczególności:
  1. uchwały Rady Gminy,
  2. zarządzenia Wójta,
  3. wnioski i opinie komisji Rady Gminy,
  4. interpelacje i wnioski radnych,
  5. protokoły z posiedzeń Rady i komisji,
  6. protokoły kontroli RIO, NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej,
  7. akty nadzoru.

 

§ 17

 1. Dokumenty są jawne z wyłączeniem:
  1. dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr11,poz.95, ze zm./,
  2. dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr137, poz.926, ze zm./,
  3. dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej /Dz.U Nr 88,poz.439, ze zm./,
  4. dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe /Dz.U.140, poz.939, ze zm./,
  5. dokumentów objętych ochroną zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. Nr 133, poz.883, ze zm./,
  6. dokumentów mogących naruszyć dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych w rozumieniu art.23 i art.24 Kodeksu cywilnego,
  7. innych dokumentów, o ile przepisy ustaw przewidują ograniczenie ich jawności.
 2. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.

 

§ 18

 1. Udostępnianie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
  1. uzyskania informacji o dokumentach,
  2. wglądu do dokumentów,
  3. kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych wyciągów z dokumentów na zasadach zawartych w postanowieniach § 19 - §25.
 2. Jeżeli udostępnienie dokumentów publicznych pociąga za sobą dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia w formę wskazaną we wniosku Wójt może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

§ 19

 1. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Wójta.
 2. .Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniony do wglądu.

 

§ 20

Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

 1. powszechnej publikacji,
 2. sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
 3. bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

 

§ 23

 1. Powszechnej publikacji dokumentów publicznych dokonuje się:
  1. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  2. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr62, poz.718, ze zm./.

 

§ 24

 1. Bezpośrednio udostępnienie do wglądu dokumentów publicznych następuje na wniosek uprawnionego codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 2. Wójt może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
 3. Uprawniony ma prawo do sporządzania własnych notatek i odpisów.
 4. eżeli dokument nie może być udostępniony w sposób lub formie określonej we wniosku Wójt powiadamia o tym wnioskodawcę w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/.
 5. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje w drodze decyzji wydanej w trybie k.p.a. i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 25

Wójt zapewnia uprawnionym możliwość kopiowania dokumentu publicznego z zachowaniem danych umożliwiających ich identyfikację.

 

§ 26

 1. Na wniosek uprawnionego Wójt lub wyznaczona przez niego osoba uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci.
 2. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.

 

§ 27

W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który następnie podlega uwierzytelnieniu według zasad zawartych w §26.


Rozdział IV - Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy

Rada Gminy

 

§ 28

 1. Organami Gminy są :
  1. Rada Gminy - organ stanowiący i kontrolny,
  2. Wójt - organ wykonawczy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyboru Wójta określają odrębne ustawy.
 3. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 29

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§ 30

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta jako organu wykonawczego.
 2. Wójt i komisje działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 31

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 1. Wójtowi,
 2. komisjom Rady,
 3. poszczególnym radnym,
 4. klubom radnych.

 

§ 32

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, w trybie przewidzianym ustawą.

 

§ 33

 1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.
 2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:
  1. reprezentuje Radę na zewnątrz,
  2. zwołuje sesje,
  3. ustala projekt porządku obrad sesji,
  4. koordynuje prace komisji.
 3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący:
  1. otwiera sesję,
  2. przewodniczy obradom,
  3. zarządza i przeprowadza głosowanie,
  4. podpisuje uchwały,
  5. czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,
  6. zamyka sesję.
 4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego, o czym informuje radnych ustnie do protokołu lub na piśmie.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

§ 34

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny.
 2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:
  1. złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
  2. wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących,
  3. poinformowanie Rady o stanie budżetu oraz o innych ważnych sprawach dla Gminy.

 

§ 35

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący obowiązany jest również zwołać sesję na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. To samo dotyczy wniosku, o którym mowa w ust.2.

 

§ 36

 1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok następny.
 2. Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupełnień w rocznym planie pracy.

 

§ 37

 1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady.
 2. Ustaleń, o których mowa w ust.1 Przewodniczący dokonuje wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady - po konsultacji z Wójtem.
 3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Urząd Gminy.

 

§ 38

 1. O terminie sesji Rady Przewodniczący zawiadamia jej członków pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem sesji.
 2. O terminie sesji poświęconej uchwalaniu budżetu oraz rozpatrzenia sprawozdania z jego wykonania, Przewodniczący zawiadamia członków Rady co najmniej na 10 dni przed terminem sesji.
 3. Z zawiadomieniem o sesji radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
 4. Na takich samych zasadach jak radnych, Przewodniczący zawiadamia o terminie sesji - sołtysów.
 5. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin.
  Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego lub komisję tylko przed przyjęciem porządku obrad.

 

§ 39

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Wójta ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.
 2. Przewodniczący zawiadamia o sesji przedstawicieli instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

§ 40

W obradach Rady mogą uczestniczyć: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także sołtysi- bez prawa udziału w głosowaniu.

 

§ 41

 1. Sesje Rady są jawne za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.
 2. Jawność sesji oznacza, że Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej informację o terminie , miejscu i przedmiocie obrad, a podczas obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

 

§ 42

Jeżeli przedmiotem obrad mają być informacje niejawne, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 43

 1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
 2. Sesja Rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi potrzeba kontynuacji obrad rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.
 3. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin. Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.
 4. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.

 

§ 44

 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu sesji Przewodniczący może zarządzić wybór sekretarza obrad.
 2. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protokołu obrad, o także wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego.

§ 45

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „otwieram sesję Rady Gminy w Łopusznie".
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

 

§ 46

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia Radzie pod dyskusję projekt porządku obrad.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny oraz Wójt na początku sesji.
 3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 4. Na wniosek Wójta Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

 

§ 47

W porządku obrad każdej sesji rady przewiduje się:

 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią uprzednio mieli możność zapoznać się radni w Urzędzie,
 2. zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych,
 3. krótką informację Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

 

§ 48

 1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
 2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: Przewodniczący Rady, przewodniczący merytorycznych komisji, Wójt lub jego Zastępcy bądź wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.
 3. W przypadku nie możności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi lub na wniosek zainteresowanego wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym.
 4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona w terminie określonym w ust. 3.
 5. Pracownik d/s obsługi Rady prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.
 6. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

 

§ 49

 1. Wójt składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za okresy między sesjami, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Wójt składa za okresy półroczne.
 3. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z pracy komisji przynajmniej raz w roku.

 

§ 50

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może dokonać za zgodą Rady zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

 

§ 51

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
 2. W debacie nad daną sprawa łączny czas trwania wystąpienia radnego nie może przekroczyć 5 minut.
 3. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodniczący może go przywołać „do rzeczy" i odebrać mu głos.
 4. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
 5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

 

§ 52

 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności.
 2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 53

 1. Przewodniczący udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.
 2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wycofanie określonego tematu z porządku obrad,
  3. zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
  4. zamknięcie listy mówców,
  5. ustalenie czasu wystąpienia dyskutantów,
  6. przeliczenia głosów,
  7. zamknięcie listy kandydatów przy wyborach,
  8. zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,
  9. przestrzeganie regulaminu obrad,
  10. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.
 3. Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.

 

§ 54

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.
 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotuje się w protokole.

§ 55

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję słowami: „zamykam sesję Rady Gminy w Łopusznie".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 4. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

 

§ 56

 1. Z każdej sesji pracownik d/s obsługi Rady sporządza protokół, w którym musi być odnotowany przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnięcia.
 2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, o czym rozstrzyga Rada na początku obrad. Taśmę przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w § 47 pkt 1.
 3. Do protokołu dołącza się:
  • listę obecności radnych oraz osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,
  • listę gości zaproszonych,
  • podjęte przez Radę uchwały,
  • pisemne usprawiedliwienie nieobecnych na sesji radnych oraz osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,
  • inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie obrad.
 4. Protokół wykłada się do wglądu radnym w Urzędzie Gminy oraz na następnej sesji.
 5. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami jednak nie później niż na najbliższej sesji.
 6. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący po uprzednim wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniami przebiegu sesji.
 7. Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione może przedłożyć je na sesji.
 8. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
   

Tryb głosowania

 

§ 57

 1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum, co oznacza, że liczba radnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady wynosi co najmniej połowę ustawowego składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad ustala quorum na podstawie listy obecności.
 3. W trakcie obrad Przewodniczący sprawdza zachowanie quorum:
  1. w przypadku głosowania jawnego - na podstawie sumy głosów „za", „przeciw" i „wstrzymujących się" oraz liczby radnych obecnych na sali obrad nie biorących udziału w głosowaniu.
  2. w przypadku głosowania tajnego - bezpośrednio przed głosowaniem, na podstawie ilości wydanych kart do głosowania .

 

§ 58

 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy sekretarza i pracownika ds. obsługi Rady.

 

§ 59

W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący:

a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
b) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektu w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
c) głosowanie nad poprawkami według kolejności zgłoszonej przez wnioskodawców,
d) głosowanie nad przyjęciem projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

 

§ 60

Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawach.

 

§ 61

 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z 3-5 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród członków Rady. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować na stanowisko lub do organu, których dotyczą wybory.

 

§ 62

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych pieczęcią Rady kart do głosowania, na których umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów bądź możliwe wersje rozstrzygnięcia.
 2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
 3. Następnie przewodniczący komisji odczytuje nazwiska radnych z listy obecności, którym wręcza karty do głosowania, odnotowując ten fakt na liście obecności.
 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 5. Karty do głosowania wrzuca się do zamkniętej i zapieczętowanej urny, po uprzednim sprawdzeniu przez komisję, iż jest ona pusta.

 

§ 63

 1. Radny oddaje głos wpisując znak „X" przy wybranym rozstrzygnięciu..
 2. Głosowanie nad kandydaturami do pełnienia określonych funkcji, odbywa się według następujących zasad:
  1. wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
  2. nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w kolejności alfabetycznej,
  3. głosowanie odbywa się przez wpisanie znaku „X "przy wybranym kandydacie.
  4. w przypadku jednego kandydata karta do głosowania powinna zawierać alternatywy: „TAK" i „NIE".
  5. wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość głosów.
 3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania:
  1. jest przekreślona lub przedarta całkowicie,
  2. zawiera większą ilość kandydatów niż miejsc w organach,
  3. jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną.

 

§ 64

 1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.
 2. W przypadku głosowania tajnego, wyniki ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję.
 3. Protokół ,o którym mowa w ust.2 powinien zawierać:
  1. skład komisji skrutacyjnej,
  2. przedmiot głosowania,
  3. ilość wydanych kart do głosowania,
  4. ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
  5. wskazanie wyników głosowania,
  6. podpisy członków komisji.
 4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się następną turę wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów.
 5. W przypadku, kiedy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej ilości głosów przeprowadza się następną turę wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów „za", przy czym liczba kandydatów powinna być o jeden większa niż miejsc w organie.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

 

§ 65

Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności a wywołany radny ustnie wyraża swą wolę w sprawie będącej przedmiotem głosowania, oświadczając czy jest „za", „przeciw" lub „wstrzymuje się od głosu".

 

§ 66

 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować. Kandydat nieobecny na sesji Rady winien wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.

 

§ 67

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Zwykła większość głosów, jest to taka liczba głosów „za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw".
 3. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
 4. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady - oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

  § 68

 1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących.
 2. Przewodniczącego Rady wybiera się bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  Jeżeli w ponownym głosowaniu wybór nie zostanie dokonany, przewodniczący obrad zarządza przerwę.
 4. Po przerwie przeprowadza się trzecią turę wyborów według zasad obowiązujących w drugiej turze. O ile i ta tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i nowe wybory.
 5. Do wyboru Wiceprzewodniczących Rady mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady.
   

Uchwały

 

§ 69

 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.
 2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

 

§ 70

 1. Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:
  1. datę i tytuł oraz kolejny numer,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  5. termin wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania.
 2. W uchwałach podaje się numer sesji /cyframi rzymskimi/, kolejny numer uchwały /cyframi arabskimi/ rok podjęcia.
 3. Projektu uchwał Rady przygotowane przez Wójta opiniują właściwe komisje Rady. Opinie komisji są przedstawiane na sesji przez przewodniczącego danej komisji.
 4. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez radnych lub komisje Wójt wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały i przedstawia je na sesji.

 

§ 71

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który prowadził sesję.

 

§ 72

Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji w Urzędzie Gminy.
 

Wspólne sesje

 

§ 73

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną radą.
 2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.
 3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych rad.
 4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący rad.

 

§ 74

 1. Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady gminy.
 2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.
 3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej rady.
 4. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.
 5. Do wspólnej sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwołania i przebiegu sesji.

 

§ 75

Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady gmin, biorące udział we wspólnej sesji chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.


Komisje

 

§ 76

 1. Rada ze swego grona może powoływać stałe lub doraźne komisje, ustalające przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
 2. Liczbowy skład komisji Rada określa przed rozpoczęciem aktu wyboru jej członków.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

 

§ 77

Rada powołuje następujące komisje stałe:

 1. Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja Finansów, Handlu i Usług,
 3. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 4. Komisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 5. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,
 7. Komisja Dyscyplinarna II Instancji.

 

§ 78

Do zadań komisji stałych należy:

 1. współpraca z Wójtem oraz Urzędem Gminy i innymi jednostkami gminnymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
 2. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli,
 4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dot. kompetencji komisji.

 

§ 79

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Przewodniczący Rady może na podstawie upoważnienia Rady zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania z posiedzenia.

 

§ 80

Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji wybrani przez członków danej komisji na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 81

 1. Komisje działają na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
 2. Pierwsze posiedzenie powołanej przez Radę komisji zwołuje Przewodniczący Rady.
 3. Komisja działa również przez swych członków badających sprawy na miejscu.
 4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 5. Informację o terminie posiedzenia komisji podaje się do publicznej wiadomości.

 

§ 82

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji, które nie są objęte planem pracy komisji, w formie pisemnej.
 3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane na pisemny wniosek:
  • Przewodniczącego Rady,
  • nie mniej niż 5 radnych.
 4. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.
 5. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

§ 83

 1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

 

§ 84

 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady.


Komisja Rewizyjna

 

§ 85

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :

 1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 2. kontrola wykonania uchwał przez Wójta,
 3. opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
 4. rozpatrywanie wyników kontroli specjalnej wykonywanej przez uprawnione podmioty z zewnątrz,
 5. inne zadania zlecenie w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 86

Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

 

§ 87

 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

§ 88

 1. Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości
  • oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja kontrolując Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 89

Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:

a) na zlecenie Rady,
b) na wniosek Przewodniczącego Rady,
c) w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy - na wniosek Wójta.

 

§ 90

 1. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli. Przedmiot, zakres, termin kontroli nie objętej roczny planem podlegają zatwierdzeniu w drodze odrębnej uchwały Rady.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w razie konieczności podjęcia niezwłocznie czynności kontrolnych z uwagi na interes Gminy ustalenia te zatwierdza Przewodniczący Rady.
 3. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości Wójta i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. O kontroli nie objętej planem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

 

  § 91

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 88.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

§ 92

 1. Komisja Rewizyjna rozpoczyna swe czynności w oparciu o imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady.
 2. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z zachowaniem zasad tajemnicy służbowej i państwowej, a także w sposób nieutrudniający funkcjonowanie jednostki.
 3. Kontrolujący mają prawo:
  • wstępu do pomieszczeń,
  • wglądu do dokumentów,
  • wezwanie do złożenia przez pracowników jednostki kontrolowanej wyjaśnień na piśmie.
  • sporządzenia odpisów i kopii wymaganych dokumentów.

 

§ 93

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. .Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 94

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
 5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 95

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

§ 96

 1. Komisja po zakończeniu czynności sporządza protokół pokontrolny zawierający:
  • datę i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,
  • wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
  • projekt wniosków pokontrolnych,
  • wykaz dokumentów załączonych do protokołu,
  • podpisy członków komisji,
  • adnotacje o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
 2. Kierownik jednostki ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane są Przewodniczącemu Komisji w terminie 14 dni i stanowią załącznik do protokołu kontroli.
 3. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej. Odpisy przekazywane są Przewodniczącemu Rady Gminy oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 4. Po otrzymaniu protokołu kontroli Przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych.
 5. Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej Komisja przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady celem zawiadomienia organów ścigania.

 

§ 97

 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca.

 

§ 98

 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie, o których mowa w pkt. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
 3. Komisja wydaje także opinie w sprawach określanych w uchwałach Rady.

 

§ 99

 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i radnych-członków innych komisji Rady.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 100

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.

 

§ 101

Do spraw proceduralnych nie uregulowanych w przepisach związanych z działalnością Komisji Rewizyjnej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące trybu działania pozostałych komisji Rady.

Radni

 

§ 102

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, zgodnie z treścią określoną w ustawie.
 2. .Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg".
 3. .Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji na której są obecni.

 

§ 103

 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
 3. Za udział w pracach Rady oraz w posiedzeniach komisji radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży i diety według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady.
 4. Należności przysługujące Przewodniczącemu Rady mogą być zryczałtowane.
 5. Radny ma prawo w szczególności do:
  1. zabierania głosu, wyrażania opinii we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady,
  2. wnoszenia interpelacji, zapytań do organu wykonawczego Gminy we wszystkich sprawach będących przedmiotem jej działania,
  3. inicjatywy uchwałodawczej,
  4. uzyskiwania wszystkich informacji niezbędnych do jego pracy od organów Gminy,
  5. otrzymania pomocy od organów Gminy przy wykonywaniu swoich zadań,
  6. wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną,
  7. domagania się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które wynikają z postulatów i skarg mieszkańców,
  8. podejmowania interwencji i składania wniosków w jednostkach i instytucjach, których wnioski te dotyczą.

 

§ 104

 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

 

§ 105

Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.

 

§ 106

 1. Radni powinni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady oraz w pracach komisji, do których zostali wybrani.
 2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 3. Radny powinien, w razie niemożności uczestniczenia w sesji, lub posiedzeniu komisji, powiadomić /o ile to możliwe/ z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 4. Radny w ciągu 7 dni od dnia odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 107

Radni są zobowiązani do:

 1. działania dla dobra wspólnoty samorządowej oraz zachęcania mieszkańców do takich działań,
 2. utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami Gminy przez:
  a) rzetelne informowanie mieszkańców o stanie Gminy i pracach Rady,
  b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  c) przedstawienia zamierzeń i dokonań Rady,
  d) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy,
  e) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
  f) uczestniczenia w zebraniach wiejskich, organizacji społecznych i politycznych na ich zaproszenie oraz inicjowanie takich spotkań,
 3. przestrzegania uchwał Rady, Statutu Gminy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących,
 4. składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym w terminach określonych w ustawie.

 

§ 108

 1. Co najmniej 6 radnych o wspólnych zapatrywaniach politycznych, programowych i innych może utworzyć klub radnych.
 2. Radni tworzący klub sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym określają cele i formy swej działalności.
 3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 4. Klub radnych wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zgłasza Przewodniczącemu Rady fakt powstania klubu, przedstawia listę członków oraz nazwę klubu.
 5. Wewnętrzną organizację klubu radnych określa regulamin klubu ustalony przez radnych, którzy utworzyli klub.

 

§ 109

Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.

 

§ 110

 1. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy, a bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną pracownik d/s obsługi Rady.
 2. Przewodniczący Rady razem z Wójtem ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji oraz radnych.


Rozdział V - Organizacja i tryb pracy Wójta

 

§ 111

 1. Wójt jest organem wykonawczym Rady.
 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

 

§ 112

 1. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje swojego Zastępcę.
 2. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Wójta.

 

§ 113

 1. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
 2. Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

 

§ 114

Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania , zgodnie z treścią określoną w ustawie.

 

§ 115

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

 

§ 116

 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

 

§ 117

 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

 

§ 118

 1. Wykonując przepisane w ustawach i Statucie kompetencje i zadania Wójt rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie:
  1. zarządzeń,
  2. dyspozycji,
  3. decyzji i postanowień administracyjnych.
 2. Zarządzenia mają postać odrębnych dokumentów, które zawierają:
  • numer,
  • datę,
  • wskazanie podstawy prawnej,
  • określenie przedmiotu,
  • wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania,
  • datę wejścia w życie.
 3. Zarządzenia są ewidencjonowane we właściwym rejestrze.

 

  § 119

 1. Dyspozycje wydaje Wójt rozstrzygając o:
  • sposobie załatwienia sprawy,
  • terminie załatwienia sprawy,
  • aprobacie załatwienia sprawy.
 2. Dyspozycje mają postać odrębnych paraf, adnotacji na dokumentach i podpisów.


Rozdział VI - Pracownicy samorządowi

 

§ 120

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych w ramach stosunku pracy na podstawie:

 1. wyboru - Wójt,
 2. mianowania - kierownicy referatów,
 3. powołania - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
 4. umowy o pracę - pozostali pracownicy.

 

§ 121

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują jako pracodawcy samorządowi

 1. Rada Gminy lub w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale Przewodniczący Rady - wobec Wójta - w formie uchwały, z zastrzeżeniem ze uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez Przewodniczącego wynagrodzenia Wójta.
 2. W Urzędzie Gminy - Wójt wobec pozostałych pracowników Urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi.


Rozdział VII - Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 122

 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
 2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectwa odbywa się na zasadach określonych niniejszym Statutem.

 

§ 123

 1. Z inicjatywą utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą wystąpić:
  1. organy Gminy,
  2. mieszkańcy obszaru, którego ta jednostka obejmuje lub ma obejmować w liczbie 25.
 2. Inicjatywa, o której mowa w ust.1 powinna przybrać formę pisemnego wniosku, zawierającego uzasadnienie.
 3. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi na zebraniach wiejskich.
 4. Podejmując uchwałę w sprawie utworzenia, połączenia lub zniesienia sołectwa Rada uwzględnia przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 124

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
 3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

§ 125

 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze są uprawnione do przedstawiania zadań, które chcą realizować w wykazie rzeczowym i finansowym, w ramach procedury uchwalania budżetu Gminy, określonej odrębną uchwałą Rady.
 3. Rada w uchwale budżetowej zatwierdza lub koryguje wniosek jednostek pomocniczych biorąc pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność rozmieszczenia środków oraz możliwości finansowe budżetu Gminy.
 4. Kwoty wydatków przeznaczonych dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w załączniku do uchwały budżetowej.
 5. W przypadku realizacji zadań przez jednostkę pomocniczą środki przekazuje się na zasadach przewidzianych odrębną uchwałą Rady.

 

§ 126

Sołtysi mogą uczestniczyć w pracach Rady poprzez:

 1. udział w sesjach Rady,
 2. udział w pracach komisji Rady.

 

§ 127

Sołtysi mogą uczestniczyć w pracach Rady bez prawa do udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych o sesji Rady.

 

§ 128

Uprawnienie sołtysów do udziału w sesjach Rady polega na prawie:

 1. uzyskania informacji o terminie i porządku obrad sesji,
 2. wglądu w materiały przygotowane na sesję,
 3. uczestniczenia w obradach sesji w charakterze zaproszonego gościa,
 4. zabierania głosu za zezwoleniem przewodniczącego obrad.

 

§ 129

Uprawnienie sołtysów do udziału w pracach komisji Rady polega na prawie:

 1. wyrażania opinii w toku obrad komisji w sprawach dotyczących sołectwa, które reprezentują, za zgodą lub na zaproszenie przewodniczącego komisji,
 2. uzyskania bieżących informacji od przewodniczącego komisji dotyczących działania komisji w sprawach istotnych dla sołectw, które reprezentują.

 

§ 130

Swoją obecność na sesji lub na posiedzeniu komisji Rady sołtysi potwierdzają na liście obecności.

 

§ 131

Sołtysom przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.
 

Rozdział VIII - Gospodarka finansowa Gminy

 

§ 132

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
 2. Budżet jest uchwalony na rok budżetowy.

 

§ 133

 1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt.
 2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

 

§ 134

 1. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.
 3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust.2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy najpóźniej do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust.2.

 

§ 135

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

 

§ 136

 1. Dochodami Gminy są:
  1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
  2. dochody z majątku Gminy,
  3. subwencja ogólna z budżetu państwa.
 2. Dochodami Gminy mogą być:
  1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
  2. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
  3. spadki, zapisy i darowizny,
  4. inne dochody.

 

§ 137

 1. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania zostaną pokryte.
 2. Uchwały, o których mowa w ust.1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 138

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Wójt.

 

§ 139

 1. Formą wyrażania przez Radę aprobaty bądź dezaprobaty wobec działalności Wójta w zakresie wykonania budżetu jest instytucja absolutorium.
 2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu działalności finansowej w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wójta i po dokonaniu oceny działalności finansowej Gminy.
 3. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.


Rozdział IX - Gminne jednostki organizacyjne

 

§ 140

W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i gminne osoby prawne.

 

§ 141

 1. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy stanowią część majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie.
 2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja jednostek, o których mowa w ust.1 oraz wyposażanie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.
 3. Zakres działania jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich strukturę organizacyjną określają statuty tych jednostek, uchwalone przez Radę.
 4. Działalność jednostek organizacyjnych Gminy jest objęta finansowaniem z budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

§ 142

 1. Stosunki pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych nawiązuje i rozwiązuje Wójt.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

 

§ 143

Gminne osoby prawne są tworzone w oparciu o właściwe przepisy stanowiące o zasadach ich powstania i funkcjonowania.

 

§ 144

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.


Rozdział X - Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego

 

§ 145

 1. W referendum mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia każdej sprawy dotyczącej i mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji jej organów lub ważnej dla Gminy.
 2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
  1. samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,
  2. odwołania Rady przed upływem kadencji,
  3. odwołania Wójta.

 

§ 146

Referendum przeprowadza Rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

§ 147

Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawionej na urzędowej karcie do głosowania.

 

§ 148

 1. W referendum mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy stale zamieszkujący na terenie Gminy i posiadający czynne prawo wyborcze do Rady.
 2. Referendum jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

 

§ 149

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym /Dz.U.Nr 88,poz.985, ze zm./.

 

§ 150

W sprawach nie wymagających przeprowadzenia referendum Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określając przedmiot konsultacji, jej zakres, sposób i termin przeprowadzenia oraz poinformowania o wynikach konsultacji.


Rozdział XI - Postanowienia końcowe

 

§ 151

W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy.

 

§ 152

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

§ 153

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 154

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 155

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Gminy uchwalony przez Radę w dniu 15 listopada 1998 r. wraz ze zmianami.


 

 

 
« powrótNapisał: root (webmaster@escsa.pl)
Data utworzenia: 17-04-08
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.