Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu

Uchwała Nr IV/29/2003
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 27 marca 2003 r.
 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Łopuszno w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/123/96 Rady Gminy z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 48, poz. 195 oraz Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 1999 r. Nr 18, poz. 334 i z 2001 r. Nr 109, poz. 1288).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

       

Załączniki

 
« powrótNapisał: root (webmaster@escsa.pl)
Data utworzenia: 17-04-08
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.