,     Powrót

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich”

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 1 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r, poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamiam

   

Że w dniu 16 listopada 2009 r. na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich" do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 399/1 obręb Łopuszno.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno

 

      Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  -ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

  -ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 

        Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

        Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

        Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia" oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Jedle celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 23-11-09
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.