,     Powrót

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – kurnika o maksymalnej obsadzie do 180 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą

Wójt Gminy Łopuszno, działając na postawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2010 r. wpłyną wniosek Państwa Teresy i Jerzego Zapały zamieszkałego w Oblegorku157 c, gm. Strawczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego - kurnika o maksymalnej obsadzie do 180 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą. Lokalizacja: Jasień, działka o numerze ewidencyjnym 402/5", przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

   

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno

 

      Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  -ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

  -ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 

        Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

        Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

        Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia" oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 18-02-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.