,     Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno o wydaniu postanowienia, w którym nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że w dniu 20 maja 2010 r. wydał postanowienie, w którym nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich" do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 399/1 obręb Łopuszno.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od 24. 05.2010 r. do 14.06.2010 r. w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Jedle celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 20-05-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.