,     Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art.10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Łopuszno
zawiadamia, że w dniu 4 maja 2010 r. wpłyną wniosek złożony przez Polskie Górnictwo Skalne „Minerał" Artur Widłak, Podzamcze, ul. Piaskowa 17, 26-065 Piekoszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra" w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 252, 253, 254, 255, 25, 258, 282, 283, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 288 w obrębie ewidencyjnym Gnieździska, gm. Łopuszno.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:
-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
-ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach


Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia" oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Gnieździska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 11-06-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.