,     Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji „Budowa stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędna infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
Wójt Gminy Łopuszno podaje do publicznej wiadomości następującą informację:
W dniu 30 czerwca 2010r. na wniosek

 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego:
KAMI", Kurzelów, ul. Młynarska 12,
29-100 Włoszczowa


Została wydana decyzja Wójta Gminy Łopuszno znak: RiG-7624/01/09/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich: na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 399/1 w obrębie ewidencyjnym Łopuszno, gm. Łopuszno.

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych jako załącznik niniejszego obwieszczenia.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Jedle celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Z treścią niniejszej decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, w pok. Nr 1, w godz. 8:00-16:00.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Jedle celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 05-07-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.