,     Powrót

OBWIESZCZENIE w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art.10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie Gminy postępowaniem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra" w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 252, 253, 254, 255, 25, 258, 282, 283, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 288 w obrębie ewidencyjnym Gnieździska, gm. Łopuszno, po otrzymaniu postanowienia opiniującego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z dnia 29.06.2010r. (data wpływu: 05.07.2010r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-17/10/mw, gdzie w/w Organ określił zakres raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest organem do wydania opinii przed uzyskanie decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 4,5 w/w ustawy.


Postanowieniem z dnia 04.08.2010r. znak: RiG - 7624/03/2010 Wójt Gminy Łopuszno nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia", oraz z pełną treścią w/w postanowienia oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00. W terminie 14 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Gnieździska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz w siedzibie Inwestora.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 11-08-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.