,     Powrót

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra”

Na podstawie art. 74 ust. 3,oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)oraz art. 10 I 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 o0raz art. 82 i art. 85 ust.1 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża „Lipkowa Góra" w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 252,253,254,255,256,258,282,283,284/1,284/2,285,286,287,288 w obrębie ewidencyjnym Gnieździska, gm. Łopuszno.
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w decyzji.
Strony mogą zapoznać się z pełną treścią w/w decyzji i dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięw3zięcia. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno pok. Nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 w terminie 14 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom, oraz wszystkim zainteresowanym do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Gnieździska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz w siedzibie Inwestora.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 27-07-11
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.