,     Powrót

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Eksploatacji złoża wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa”

Działając na podstawie:

  - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,

  - art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

   

że, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Eksploatacji złoża wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa", w obrębie działek nr ewid. 956/2, 957/3, 958/1, 960, 962/2, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 981/2 w m-ści Gnieździska, gm. Łopuszno oraz działek nr ewid. 13-25 w m-ści Wrzosówka - Kopaniny, gm. Małogoszcz, realizowanego przez PGS „MINERAŁ" Artur Widłak; Podzamcze, ul. Piaskowa 17; 26-065 Piekoszów.

decyzją z dnia 02-02-2012, znak: : RiG - 7624.01.2011.2012,

Wójt Gminy Łopuszno

odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na inne planowane zagospodarowanie terenu przyszłej eksploatacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00.

W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia) zgodnie z art. 33, społeczeństwo.

W terminie 14 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia) zgodnie z art. 49 Kpa strony postępowania.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 29-02-12
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.