,     Powrót

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ wydobyciu piasków ze złoża „Ewelinów”

Działając na podstawie:
- art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,
- art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 16.02.2012r. (uzupełniony 23.03.2012r.) wpłyną wniosek złożony przez Dorotę Marcinkowską, zam. Włoszczowska 39, 26-070 Łopuszno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ wydobyciu piasków ze złoża „Ewelinów" - z działek nr ewidencyjnych 613, 614 obręb Ewelinów - gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

      Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:
-ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

 
« powrótNapisał: beata12 (beata.stefanczyk@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 23-07-12
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.