,     Powrót

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie i montażu farm fotowoltanicznych o łącznej mocy 12,5 Mwp (megawatopik) z ogrodzeniem, kontenerami samonośnymi ze stacją TRAFO o łącznej mocy 12,5 MW, niezbędną infrastrukturą techniczną, kontenerami urządzeń sterujących, parkingiem, drogami wewnętrznymi w obrębie pól solarnych, drogą dojazdową i wyjazdową do drogi 728”

Działając na podstawie:

  - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,

  - art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

   

że w dniu 24.06.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie i montażu farm fotowoltanicznych o łącznej mocy 12,5 MWp (megawatopików) z ogrodzeniem, kontenerami samonośnymi ze stacją TRAFO o łącznej mocy 12,5 MW, niezbędną infrastrukturą techniczną, kontenerami urządzeń sterujących, parkingiem, grogami wewnętrznymi w obrębie pól solarnych, drogą dojazdową i wyjazdową do drogi 728".", działki 613 do numeru 629, działki 630 do numeru 645 obręb Gnieździska, gmina Łopuszno.

 

 

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gnieździska, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 28-06-13
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.