,     Powrót

Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Działając na podstawie:

  - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania, że

 

Wójt Gminy Łopuszno

 

postanowieniem z dn. 2013-10-28  znak: RiG - 6220.02.12.2012 podjął zawieszone z urzędu postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

dla przedsięwzięcia pn.: „ Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa" w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie", realizowanego na działkach o nr ewid. 956/2, 957/3, 958/1, 960, 961, 962/2, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/1 w Gnieździskach , gm. Łopuszno, realizowanego przez Polskie Górnictwo Skalne „ Minerał" Artur Widłak; ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

                      Z dokumentacją przedłożoną do zaopiniowania oraz z pełną treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Łopuszno w pok. Nr 1 w godz. 800 - 1600

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 08-01-14
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.