,     Powrót

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowana na działce: 44 w miejscowości Wielebnów.

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.08.2013 r. wpłynął wniosek CDS Energy Sp. z o.o., ul. Planty 6/3, 25-502 Kielce  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowana na działce: 44 w miejscowości Wielebnów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

 

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wielebnów, za pośrednictwem sołtysa wsi, oraz siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 08-01-14
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.