,     Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” o mocy do 0,9 MW na części działki nr ewid. 44 obręb 0047 Wielebnów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Wójt Gminy Łopuszno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 t.j) zawiadamia, że w dniu 27.06.2014 r., na wniosek firmy CDS ENERGY Sp. z o. o., ul. Planty 6/3; 25-502 Kielce,

wydana została decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą" o mocy do 0,9 MW na części działki nr ewid. 44 obręb 0047 Wielebnów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie w godz.: 800-1600, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 01-07-14
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.