,     Powrót

”Rozbudowa i przebudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Łopuszno wraz z przełączeniem istniejącego kolektora doprowadzającego ścieki” realizowanego na działkach o nr ewid. 444/1 i 445/1 obręb Łopuszno, gmina Łopuszno.

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(j.t. Dz. U.2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2015-01-09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „"Rozbudowie i przebudowie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Łopuszno wraz z przełączeniem istniejącego kolektora doprowadzającego ścieki" realizowanego na działkach o nr ewid. 444/1 i 445/1 obręb Łopuszno, gmina Łopuszno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

 

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Łopuszno oraz siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, oraz na stronie BIP Łopuszno.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 26-01-15
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.