,     Powrót

Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania, oraz o wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,

- art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

 

że w dniu 04.11.2015r. wpłynął wniosek złożony przez Województwo Świętokrzyskie, działające poprzez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786". Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

 

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach,

- ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy, tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Wiosna, Plenna, Podlesie, Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów, Węgrzyn, Jóźwików, Gruszka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Czałczyn, Józefina, Wielebnów, Snochowice, Eustachów, Jasień, Łopuszno, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora.

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 14-01-16
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.