,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Gminy w Łopusznie 24KB 460
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w imieniu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 31KB 852
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa w referacie Gospodarczo-Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 21KB 409
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej ze źródeł ciepła w obiektach jednostek organizacji Gminy Łopuszno na potrzeby centralnego ogrzewania dla lokali przyłączonych do ogrzewania do tych 103KB 577
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno na rok 2015 - Uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.06.2015 r. 150KB 721
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2015/2016 - Uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 08.06.2015 r. 185KB 1898
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 473KB 423
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami w Referacie Gospodarczo - Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 24KB 391
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 23KB 356
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom u Urzędzie Gminy w Łopusznie zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi 60KB 500
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28-2013 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 11.09.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w ramach... 93KB 376
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28-2013 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 11.09.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. Moje przedszkole - moje okno na świat... 93KB 411
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28-2013 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 11.09.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. Radosne przedszkolaki w ramach programu... 95KB 396
Zarządzanie Nr 14/2015 w sprawie powołania składu komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie całej Gminy Łopuszno 12KB 364
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy Łopuszno odrębnymi ustawami na 2015 r. 2.2 MB 390
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkji koordynatora i specjalisty ds. monitoringu i sprawoz 23KB 454
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego-boiska w Łopusznie wybudowanego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 na 2015 rok 20KB 385
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 198KB 420
Zarządzenie Nr 9/2015 zmieniające zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Łopuszno w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejsich w Referacie Gospodarczo-Inwestycyjnym Urzędy Gminy 30KB 554
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 86KB 392

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.