,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XVI/143/2016 Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŁOPUSZNIE.pdf 15KB 227
UCHWAŁA NR XVI/142/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK.pdf 17KB 208
UCHWAŁA NR XVI/141/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWDOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK.pdf 13KB 223
UCHWAŁA NR XV/140/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRMAU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO DOKU 2025.pdf 5.5 MB 881
UCHWAŁA NR XV/139/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE STATUTU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOPUSZNIE.pdf 241KB 358
UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WSKAZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZEGRODY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0408T.pdf 16KB 339
UCHWAŁA NR XV/137/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 R W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 902KB 325
UCHWAŁA NR XV/136/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 R W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 740KB 325
UCHWAŁA NR XIV/135/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wycho.pdf 19KB 274
UCHWAŁA NR XIV/134/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do celów komunalizacji mienia.pdf 29KB 297
UCHWAŁA NR XIV/133/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż.pdf 34KB 282
UCHWAŁA NR XIV/132/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Łopuszno.pdf 109KB 299
UCHWAŁA NR XIV/131/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2016 rok..pdf 92KB 304
UCHWAŁA NR XIV/130/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę NR VII 58 2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społeczniej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie.pdf 24KB 284
UCHWAŁA NR XIV/129/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.pdf 19KB 316

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.